algemene voorwaarden

Nederlands   –   Français   –   English

1. Algemeen

 • Alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met betrekking tot het verlenen van diensten door Cayman BV, Lieven Bauwensstraat 35, 8200 Brugge (RPR Brugge – 0874.399.471) (“Cayman”) worden beheerst door de hieronder vermelde algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”).
 • Voor specifieke diensten of producten kunnen bijzondere voorwaarden (“Bijzondere Voorwaarden”) van toepassing zijn. De Bijzondere Voorwaarden hebben telkens betrekking op één specifieke dienst of een specifiek product. Bijzondere Voorwaarden primeren op de Algemene Voorwaarden.
 • Wijzigingen aan en/of afwijkingen ten opzichte van de Bijzondere Voorwaarden en/of de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig als ze opgenomen zijn in de offerte uitgaand van Cayman of het voorwerp uitmaken van een schriftelijk akkoord tussen de klant (“Klant”) en Cayman (“Offerte”).
 • De algemene en/of andere voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing, zelfs indien deze bepalingen stellen dat zij als enige gelden.
 • De ondertekening van de Offerte of de overeenkomst geldt als aanvaarding van de Algemene Voorwaarden
 • Cayman heeft het recht om de algemene voorwaarden ten allen tijde eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen tegenstelbaar zijn aan de Klant van zodra deze ter kennis werden gebracht.
 • Cayman en de Klant kunnen individueel “Partij” en gezamenlijk “Partijen” worden genoemd.

2. Opmaak voorstellen – Offertes

 • Cayman is bereid voor ieder nieuw project vrijblijvende voorstellen te formuleren. Dit zowel voor wat betreft de aanpak, de strategie als de kostprijs. Dit vrijblijvende engagement is echter beperkt tot maximaal 5 werkuren. Indien Cayman meer tijd dient te besteden aan dergelijke voorstellen, dan brengt Cayman hiervoor een vergoeding van 125 euro/uur in rekening.
 • Indien de Klant definitief en onherroepelijk een opdracht bij Cayman plaatst, dan vervalt de precontractuele vergoeding vermeld in artikel 2.1.
 • Indien de Klant beslist geen opdracht bij Cayman te plaatsen, dan beperkt het engagement van de klant zich tot het betalen van de vergoeding vermeld in artikel 2.1. De Klant heeft alsdan niet het recht de aangereikte ideeën en/of strategieën aan te wenden. Indien de Klant de aangereikte ideeën en/of strategieën toch gebruikt, dan is de Klant een vergoeding verschuldigd gelijk aan 50% van de in het voorstel vooropgestelde kostprijs.
 • Tenzij andersluidend beding op de offerte, heeft een offerte een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen.

3. Diensten – Rechten en plichten van de Partijen

 • Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Algemene Voorwaarden of in de Offerte zijn de verbintenissen van Cayman middelenverbintenissen. Cayman zal zich steeds als goed huisvader gedragen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.
 • De eventuele ingeschatte einddatum of opleveringsdatum waarop een opdracht wordt opgeleverd, wordt bij wijze van inlichting verstrekt en is derhalve niet bindend.
 • Cayman garandeert over de vereiste knowhow en ervaring te beschikken om de uitvoering van de diensten te verzekeren. Cayman zal enkel medewerkers toewijzen aan de uitvoering van de diensten die over voldoende kennis en ervaring beschikken om de diensten correct uit te voeren.
 • De klant zal alle bijstand, informatie en materialen, die redelijkerwijze nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig en rechtstreeks overmaken aan Cayman.
 • Bemerkingen omtrent de aard en de omvang van de producten en/of diensten van Cayman dienen – op straffe van verval van ieder recht – door de Klant te worden gemeld uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na de vaststelling van het gebrek door de Klant.
 • Cayman is gerechtigd de dienstverlening zonder voorafgaande ingebrekestelling op te schorten, ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur door de Klant.
 • Wijzigingen – annulatie: Cayman behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan de overeengekomen voorwaarden voor de aankoop van media of titels, op grond van de door de media gestelde eisen, en in overeenstemming met hun specifieke algemene voorwaarden (o.a. voor wat betreft tariefverhogingen en annulaties). Annulatie door de Klant houdt in dat hij hiervoor alle gebeurlijke consequenties draagt.

4. Websites

 • De opleveringsdatum van de website is de datum waarop de site toegankelijk gemaakt wordt voor derden (“Opleveringsdatum”). De Klant wordt hiervan op de hoogte gesteld middels e-mail.
 • Met ingang vanaf de Opleveringsdatum is de Klant (samen met Cayman) gehouden om de website te testen en controleren op gebreken of niet-conformiteit gedurende een periode van 40 kalanderdagen. Indien blijkt dat de website gebreken bevat , zal de Klant deze uiterlijk op de laatste dag van de voormelde testperiode schriftelijk of per e-mail meedelen aan Cayman. Cayman zal binnen een redelijke termijn de opgeworpen gebreken naar best vermogen trachten te herstellen. Cayman heeft het recht om tijdelijke oplossingen naar voor te brengen. Zonder kennisgeving van gebrek binnen de voormelde testperiode zal de website tussen Cayman en de Klant als definitief aanvaard beschouwd worden op de eerste dag na de voormelde testperiode.
 • Indien de hosting niet door Cayman wordt verzorgd, maar er daarentegen beroep wordt gedaan op een derde partij, is Cayman enkel verantwoordelijk voor de eigenlijke oplevering van de website.

5. Hosting & onderhoud website

 • Indien een Klant beroep doet op hostingdiensten van Cayman, dan is de Klant, om veiligheidsoverwegingen, verplicht om gedurende de termijn van de hosting eveneens een onderhoudscontract te sluiten met Cayman. Indien de Klant, om gelijk welke reden, het onderhoudscontract stopzet, dan is Cayman eveneens gerechtigd om de hostingdiensten stop te zetten.
 • De Offerte of de bijzondere voorwaarden vermelden de onderhoudsdiensten die binnen het toepassingsgebied van het onderhoudscontract vallen. Alle diensten die niet vermeld zijn, zijn niet inbegrepen in de vermelde prijs en worden in regie aangerekend.
 • Het overzetten van de hosting naar een derde partij bij stopzetting van het hostingcontract is ten laste van de Klant en wordt door Cayman in regie aangerekend aan een indicatief tarief van 95 euro/uur.
 • De Klant erkent en aanvaardt dat Cayman voor de hostingdiensten verbonden aan de website, beroep doet op een externe dienstverlener of onderaannemer (hosting provider) en met deze laatste een Service Level Agreement (“SLA”) heeft gesloten waarin de voorwaarden met betrekking tot deze hostingdiensten zijn opgenomen. Beide partijen erkennen dat Cayman niet meer rechten kan toekennen aan de Klant, betreffende de hostingdiensten, dan deze die zij zelf verkrijgt uit voormelde SLA. De Klant kan ten allen tijde een kopie opvragen van de actuele versie van deze SLA.
 • Cayman kan volledig autonoom beslissen met welke hostingprovider een SLA wordt afgesloten.
 • Cayman kan het hostingcontract en het onderhoudscontract met de Klant zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst beëindigen, indien:
  • De Klant zich niet houdt aan de afgesloten overeenkomst of de algemene voorwaarden, in het bijzonder de niet betaling van de hosting- en onderhoudsdiensten
  • De Klant failliet wordt verklaard of zich bevindt in een WCO of enig ander gelijkaardige procedure
  • De Klant intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische inhoud op de website plaatst of wil plaatsen
  • De Klant zelfstandig of door derden onderhoud aan de website heeft verricht of laten verrichten
 • In alle gevallen van verbreking in artikel 5.6. voorzien is de overeengekomen prijs integraal verschuldigd.

6. Duur en beëindiging

 • De overeenkomst wordt aangegaan, hetzij voor een bepaalde periode, hetzij voor een bepaald project en neemt een aanvang op het ogenblik bepaald in de Offerte (“Inwerkingtredingsdatum”). Indien de Inwerkingtredingsdatum niet werd bepaald in de Offerte, dan neemt de overeenkomst een aanvang op het ogenblik waarop het voorschot door de Klant werd voldaan, dan wel het ogenblik waarop de eerste dienst werd verleend aan de Klant, bij gebreke aan de vereiste van een voorschot.
 • Indien de overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde periode, dan wordt de periode bepaald in de Offerte (“Initiële Periode”). Behoudens opzeg per aangetekend schrijven, rekening houdende met de minimale opzegtermijn bepaald in de Offerte (“Opzegtermijn”), wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes met een duur die werd bepaald in de Offerte (“Nieuwe Periode(s)”). Bij gebreke aan bepalingen terzake in de Offerte duurt de Initiële Periode één (1) jaar, bedraagt de Opzegtermijn voor de Klant drie (3) maanden en heeft een Nieuwe Periode dezelfde duur als de Initiële Periode.
 • Indien de overeenkomst wordt aangegaan voor een project, dan eindigt de overeenkomst bij oplevering van het project.
 • Cayman is gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijk ingang te beëindigen door schriftelijke kennisgeving in geval van staking van de activiteiten van de Klant, bij vereffening of insolventie van de Klant, bij het aanvragen van een gerechtelijk akkoord of faillissement door of van de Klant.
 • Een Partij heeft het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk, bij aangetekend schrijven en met onmiddellijke ingang, te beëindigen wanneer de andere Partij een substantiële inbreuk pleegt op de overeenkomst, op voorwaarde dat de andere Partij deze inbreuk niet corrigeert of beëindigt binnen dertig (30) dagen na de ontvangst van een, per aangetekende post verzonden, schriftelijke aanmaning waarin de aard van de inbreuk wordt gepreciseerd en de in gebreke blijvende Partij wordt verzocht deze inbreuk te corrigeren of te beëindigen. De niet-betaling van ongeprotesteerde, vervallen facturen wordt in elk geval als een substantiële inbreuk gekwalificeerd.
 • De Klant is gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen of te beëindigen zonder reden mits betaling van een opzegvergoeding verschuldigd zijn die wordt berekend als volgt: (i) voor diensten met eenheidsprijs: een vergoeding gelijk aan de diensten tijdens de Opzegtermijn of (ii) voor diensten met een vaste projectprijs: 50% van het saldo van de in de Offerte voorziene prijs.
 • Cayman is gerechtigd de overeenkomst op elk ogenblik op te zeggen door middel van een aangetekend schrijven met een opzegtermijn van één (1) maand.

7. Prijs en betaling

 • Cayman zal de diensten factureren overeenkomstig de modaliteiten vermeld in de Offerte. Indien de Offerte geen vermeldingen bevat, dan worden de diensten en kosten maandelijks vooraf gefactureerd.
 • Alle door Cayman vermelde prijzen zijn indicatief, in Euro, exclusief BTW en andere belastingen en heffingen. Alle kosten in verband met de diensten die niet in de prijs zijn inbegrepen, worden door de Klant betaald.
 • Alle prijzen en vergoedingen worden jaarlijks op 1 januari aangepast overeenkomstig de consumptieprijsindex, volgens de volgende formule:

  – Nieuwe prijs = Oude prijs * [Nieuwe prijsindex / Basis index)]

  – Oude prijs: de vergoeding die bepaald werd in de Offerte;
  – Nieuwe prijsindex: de consumptieprijsindex die van toepassing is voor de maand voorafgaand aan de datum van indexatie;
  – Basis index: de consumptieprijsindex die van toepassing is voor de maand voorafgaand aan de inwerkingtreding van de overeenkomst;

 • Facturen zijn betaalbaar 15 dagen na factuurdatum. Bij niet-tijdige betaling door de Klant heeft Cayman, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht op de betaling van een interest van 1% per maand, evenals op een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaande bedrag met een minimum van 75 Euro. In geval de werkelijke schade hoger ligt, kan Cayman echter de werkelijke schade vorderen.
 • Elke klacht betreffende een factuur moet binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de desbetreffende factuur door middel van een aangetekend schrijven aan Cayman worden bezorgd. Na deze periode wordt geen rekening meer gehouden met enige claim hieromtrent. Een klacht kan in geen geval de opschorting van de betaling rechtvaardigen.
 • Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum brengt de eisbaarheid mee van de facturen die op dat ogenblik zijn opgesteld lastens de Klant.

8. Aansprakelijkheid

 • Cayman is enkel aansprakelijk voor bedrog, fraude, haar bewezen grove of opzettelijk fout.
 • Behoudens in geval van bedrog of fraude is de totale aansprakelijkheid van Cayman beperkt, per opdracht, tot maximaal het laagste van de volgende bedragen: (i) een bedrag gelijk aan de bedragen betaald door de Klant aan Cayman voor de betreffende opdracht (ii) 50.000 EUR of (iii) de dekking verleend door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Cayman of haar moedervennootschap.
 • Cayman is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse of gevolgschade, zoals (maar niet beperkt tot) verlies van omzet, verlies van winst, verlies van goodwill, verlies van een kans, verlies of beschadiging van gegevens, …
 • Indien er sprake is van technische problemen, is Cayman gerechtigd de toegang tot (onderdelen van) de diensten en/of onderdelen van haar systeem en/of interface , tijdelijk, onmiddellijk en op ieder moment te blokkeren of het gebruik ervan te beperken en/of andere maatregelen nemen indien dit naar mening van Cayman nodig is, zonder de Klant hiervan op de hoogte te stellen en zonder dat Cayman enige schadevergoeding verschuldigd is.
 • Onder alle omstandigheden dient de Klant na de vaststelling van eventuele schade Cayman onverwijld en deugdelijk in gebreke te stellen, bij ontstentenis waarvan hij geacht zal worden volledig afstand te doen van elk vorderingsrecht lastens Cayman. De ingebrekestelling moet een zo volledig mogelijke omschrijving van de beweerde schade bevatten, zodat Cayman adequaat kan reageren. Alleszins verliest de Klant elk vorderingsrecht lastens Cayman indien hij nagelaten heeft om (i) de schade onmiddellijk , nadat deze heeft voorgedaan, te beperken, (ii) te voorkomen dat andere of bijkomende schade zou ontstaan of (iii) alle noodzakelijke informatie met betrekking tot de beweerde schade aan Cayman te bezorgen.

9. Intellectuele eigendom

 • Cayman blijft te allen tijde eigenaar van alle intellectuele en andere eigendomsrechten op alle door haar geleverde producten en resultaten van diensten (in voorkomend geval, met inbegrip van de broncode daarvan), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 • Indien Cayman materialen van derden levert aan de Klant, dan verkrijgt de Klant hierop een gebruiksrecht in overeenstemming met de licentie die van toepassing is op dergelijk materiaal.

10. Niet-afwerving

 • De Klant verbindt er zich toe om tijdens de duur van de overeenkomst en voor een periode van twaalf (12) maanden na de beëindiging ervan, geen werknemer(s) van Cayman af te werven of anderszins in dienst te nemen (ongeacht het statuut of de aard van de samenwerking), rechtstreeks of onrechtstreeks, zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van Cayman.
 • Indien de Klant de bovenstaande bepaling schendt, zal de Klant aan Cayman een forfaitaire schadevergoeding betalen die gelijk is aan het equivalent van twaalf (12) maanden brutoloon voor een voltijdse tewerkstelling, berekend op basis van de vergoeding zoals deze tijdens de laatste twaalf (12) maanden voorafgaand aan de afwerving werd uitbetaald door Cayman aan de betrokken werknemer (of de kortere periode van tewerkstelling, indien de betrokken werknemer minder dan twaalf (12) maanden werkzaam is geweest bij Cayman).

11. Vertrouwelijkheid

 • De Partijen verbinden er zich toe om alle vertrouwelijke informatie van de andere Partij vertrouwelijk te behandelen en ze niet aan derden mee te delen, tenzij voor zover nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst en op voorwaarde dat deze derden verbonden worden tot vertrouwelijkheidsverplichtingen die substantieel gelijkwaardig zijn aan deze vervat in deze Algemene Voorwaarden. De Partij die vertrouwelijke informatie ontvangt zal deze enkel gebruiken in de context van de opdracht.

12. Algemene bepalingen

 • De geldigheid van de Algemene Voorwaarden of de Offerte wordt niet aangetast door de nietigheid van een of meerdere van hun clausules. De Partijen verbinden er zich toe, de clausule die nietig wordt verklaard, te vervangen door een clausule die zo dicht mogelijk de economische bedoeling benadert van de nietig verklaarde clausule.
 • Het niet-opeisen van een recht of het niet-toepassen van een sanctie door een van de Partijen houdt geenszins een afstand van recht in.
 • De titels zijn louter informatief en strekken niet tot interpretatie.
 • Cayman is gerechtigd de overeenkomst als referentie te gebruiken.
 • Cayman mag haar rechten en plichten voortvloeiend uit de overeenkomst, zonder voorafgaandelijke toestemming van de Klant overdragen. Cayman mag zonder voorafgaandelijke toestemming van de Klant onderaannemers aanstellen voor de uitvoering van de diensten, met dien verstande evenwel dat Cayman volledig aansprakelijk blijft voor de uitvoering van de diensten door deze onderaannemers.
 • Cayman is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door de niet-nakoming of de vertraging bij de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit overmacht, waaronder oorlog, oproer, terrorisme, aanslagen, staking, overheidsmaatregelen, sociale conflicten, ongevallen, brand, overstromingen en telecommunicatiestoringen. De Partijen zullen te goeder trouw overleggen op welke wijze zij de gevolgen van overmacht zullen opvangen.

13. Toepasselijk recht en jurisdictie

 • De Algemene Voorwaarden wordt beheerst door het Belgische recht.
 • Alle geschillen voortvloeiend uit of met betrekking tot de overeenkomst zullen worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Brugge.
 • De consument kan steeds een geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).