Algemene voorwaarden

1. Algemeen

2. Opmaak voorstellen – Offertes

3. Diensten – Rechten en plichten van de Partijen

4. Duur en beëindiging

5. Prijs en betaling

6. Aansprakelijkheid

7. Intellectuele eigendom

8. Niet-afwerving

9. Vertrouwelijkheid

10. Algemene bepalingen

11. Toepasselijk recht en jurisdictie