Algemene voorwaarden

Nederlands   –   Français   –   English

1. Algemeen

2. Opmaak voorstellen – Offertes

3. Diensten – Rechten en plichten van de Partijen

4. Websites

5. Hosting & onderhoud website

6. Duur en beëindiging

7. Prijs en betaling

– Nieuwe prijs = Oude prijs * [Nieuwe prijsindex / Basis index)]

– Oude prijs: de vergoeding die bepaald werd in de Offerte;
– Nieuwe prijsindex: de consumptieprijsindex die van toepassing is voor de maand voorafgaand aan de datum van indexatie;
– Basis index: de consumptieprijsindex die van toepassing is voor de maand voorafgaand aan de inwerkingtreding van de overeenkomst;

8. Aansprakelijkheid

9. Intellectuele eigendom

10. Niet-afwerving

11. Vertrouwelijkheid

12. Algemene bepalingen

13. Toepasselijk recht en jurisdictie